https://www.traditionrolex.com/28

Deklaracja dostępności | MZUK Oświęcim

Deklaracja dostępności

Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mzuk.oswiecim.pl.

Data publikacji strony internetowej: 20.05.2018
Data publikacji aktualizacji: 01.02.2021

Status pod względem zgodności z ustawą.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- Do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury;

- Do filmów nie są dodane napisy oraz audio deskrypcja;

- Struktura nagłówkowa stron może posiadać błędy;

- Są takie elementy formularza, które nie mają etykiety;

- Na stronie są linki, które nie zawierają treści;

- W serwisie znajdują się treści obcojęzyczne dla których nie został zdefiniowany język oryginalny;

- W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany;

- Mogą występować błędy kodu HTML i CSS;

- Mogą zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł.Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-18

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Mąsior, biuro@mzuk.oswiecim.pl, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 476 80 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Spółki

Siedziba Spółki przy ul. Bema 12A, 32-600 Oświęcim jest budynkiem parterowym z podjazdem przystosowanym dla wózków inwalidzkich bez wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Księgowość i dział techniczny

Działy księgowy i techniczny Spółki przy ul. Bema 12A (II budynek), 32-600 Oświęcim jest budynkiem parterowym z podjazdem przystosowanym dla wózków inwalidzkich oraz wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.